.WHAT Y0U ARE, WE ALS0 WERE........................WHAT WE ARE, Y0U ALS0 WiLL BE.

Pudy - 1. část

27. května 2007 v 18:59 | HřbiTovanda |  -Fantastické a magické z hlediska psychiatrie
PUDY
Jsou to složité reflexy, jejichž složky směřují k určitému cíli.
I.Pud zachování rodu
1. pud po zbavení se sekretu ( u samce) nebo jeho přijetí (u samice), pud sexuální, pohlavní
2. pud péče o potomstvo
II. Pud zachování jedince
1. pud obživný
2. pud sebezáchovy - a) pud útěkový
b) pud ničivosti
3. pud orientační, pud zvědavosti a zvídavosti
III. Pud sdružovací, sociální, k vytváření kolektivů
IV. Pud pro zpříjemnění existence
Sídlem pudů je mezimozek. Pudy jsou ovlivňovány žlázami vnitřní sekrece. Celková formule pudů jednotlivce je dána dědičností a prostředím, jež na něj působilo už od narození, což lze dobře sledovat při pěstování zvířat a výchově dětí.
Pudy mohou doznat poruchy. Porucha pudu obživného se jeví nepřijímáním potravy, porucha pudu sebezáchovy vede k sebevraždě a zmrzačení. Při poruše sdružovacího pudu dochází až k naprostému samotářství. Porucha pudu pro zpříjemnění života bývá různého druhu jak ve smyslu kladném - nadměrné, neukázněné hledání příjemností za každou cenu, tak ve smyslu záporném - úplná askeze. Porucha pudu pohlavního se jeví jako pohlavní deviace. Porucha pudu péče o potomstvo vede od zanedbávání péče o děti až k vraždě dítěte.
_________________________________________________________________________
POHLAVNÍ PUD
- je velice mohutný a chování lidí, osobní historie, ba i dějiny lidstva jím byly dosud někdy dosti ovlivněny.
__________________________________________________________________________
ONANIE
-masturbace, ipsace
-je ukájení pudu vyvoláváním orgasmu drážděním, které není souloží.
Jméno pochází od Onana (Genesis, kap. 18, odstavec 6 - 10). Onan pojal za choť vdovu po zemřelém bratru, jak bylo zvykem, ale neoplodnil ji, neboť "kdykoliv vcházel k ženě bratra svého, vypouštěl símě na zem, aby nezplodil synů bratru svému". Možná že šlo spíše o coitus interruptus, tj. přerušovanou soulož.
Onanie z hlediska náboženského byla považována za cosi strašného, v dobách "čarodějnic" někde za obcování s ďáblem. Někde byl za onanii trest smrti. Rodiče hlídali své děti a trestali je. Dokonce byla vymyšlena bandáž pro chlapce, aby si nemohli hrát s genitálem. Ještě dnes trpí někteří lidé sebeobviňováním, že onanovali.
___________________________________________________________________________
Deviace pohlavního pudu:
HOMOSEXUALITA
Úchylka, při níž subjekt vyhledává partnery stejného pohlaví. Je nutno rozeznávat skutečnou
vrozenou homosexualitu, při níž jsou jedinci druhého pohlaví pro subjekt úplně neatraktivní, proti výstřelkům, při nichž člověk jinak heterosexuální provozuje homosexuální praktiky někdy také vlivem svedení nebo ze zvědavosti, z touhy po rafinovanostech, nebo dokonce z peníze. Mnoho slavných lidí bylo homosexuálních, nebo mělo během života též homosexuální styky: O. Wilde, Marie Antoinetta, V. Hugo, Sokrates a řada jiných řeckých slavných osobností, dále Ch. Andersen, Leonardo da Vinci aj. Kromě řecké mytologie se homosexualita v pověstech a v pohádkách téměř nevyskytuje.
___________________________________________________________________________
HYPEREROTISMUS
Nadměrně zvýšená erotická a sexuální vnímavost a vzrušivost,u mužů bývá označována též jako satyriáza, u žen jako nymfománie, vývojový hypererotismus bývá častý v dospívání.
___________________________________________________________________________
SADISMUS (NERONISMUS, AKTIVNÍ ALGOLAGNIE)
Tento druh deviace má pojmenování podle markýze de Sade. De Sade (1740 - 1814) byl důstojníkem. Účastnil se orgií tehdejší aristokracie., 27let svého života strávil v různých věznicích. Byl zatčen např. proto, že zmrskal a pobodal ve svém bytě ženu. Oženil se, ale hned se zamiloval do sestry své ženy, uspořádal na její počest hostinu s orgií, při níž rozdával bonbóny s kantaridami (sušená a na prášek rozemletá tělíčka jistého druhu španělského brouka. Ve větších dávkách představuje prudký jed). Několik účastníků hostiny zemřelo. Byl odsouzen k smrti, ale uprchl se svou švagrovou. Po návratu byl uvězněn v Bastile. Byl jedním z těch osmi, kteří zbyli v tomto vězení, když je francouzský lid dobyl a vězně osvobodil. De Sade psal obscénní romány a věnoval je direktoriu. R. 1801 napsal neslušný pamflet o Napoleonovi I. a Josefině, nazvaný Zoloe. Byl zatčen, uvězněn, ale z vězení byl poslán do ústavu pro duševně choré, kde žil až do své smrti. Holí zde kreslil do písku obscénní obrázky . Napsal řadu románů. Některé byly vydávány později jako soukromé tisky. Jsou většinou v kriminalistických muzeích. Potíral dobro a propagoval zlo.
Subjekt s pohlavně vzrušuje a dochází pohlavního ukojení při trýznění svého pohlavního partnera, nebo vůbec upadá do pohlavního vzrušení, vidí-li, slyší-li nebo čte-li o nějakém trýznění lidí, event. i zvířat.
Pokud subjekt není pohlavně vzrušen, nelze mluvit o sadismu. Jestliže někdo zbije svého nepřítele a má slastný pocit, není to sadismus.
Někdy lze nesnadno rozlišit, zda jde o scestnou zvědavost, co bude ten či onen v dané situaci dělat, o hledání vzrušení, nebo již o sadistické prvky.
Okolo puberty bývají sadistické, ale i jiné parafilní fantazie, aniž by to něco znamenalo. Pubescenti rádo vyhledávají dráždivou četbu.
Již normální koitus či deflorace mají sadistické prvky. U některých zvířat je to ještě více vyjádřeno kopulací.
Záliba Římanů v krutých hrách círku byla vyloženě sadistická, rovněž přihlížení krutým popravám a veřejnému mrskání ve středověku bylo sadistické.
Sadismus je velmi nebezpečný ve svých extrémních formách, při nichž dochází k vraždě z vilnosti nebo k zakládání požárů, k inscenování železničních neštěstí, při nichž pak sadista pomáhá odnášet raněné a ukájí se jejich bědováním. Jsou karbované sadismy vzájemného škádlení milenců a duševního týrání úmyslných buzením žárlivosti.
Patří sem i pisatelé anonymních dopisů skandalizujícího nebo hrubě neslušného obsahu. Pisatel s kromě psaní vzrušuje též při pomyšlení na to, co bude prožívat adresátka, až dopis otevře.
Patří sem též lidé potřísňující nebo rozřezávající šaty a obuv druhých.
V pohádkách a pověstech nalezneme mnohdy sadistické motivy: princezny předhazované drakům, trýzněnou Popelku, děti zavřené ježibabou do chlívka a vykrmované na zabití…
Skutečná historie přináší, bohužel, až příliš dokladů. Řada historických osob byla sadisty:
J.B. Carrier (156 - 1794)
Jedna z nejhroznějších postav Francouzské revoluce, kterého dal Robespierre pro jeho zločiny popravit, usmrtil asi 5000 dětí, žen a mužů nejrafinovanějším způsobem. Se svou milenkou Caron pořádal v Nantes orgie, jejichž účastníci pak byli usmrceni. Pověstné byly jeho "republikánské svatby". Dal svázat dohromady nahého mladíka a nahou dívku, dal je posadit na loď, do které se nabírala voda, takže se oba mladí lidé s lodí brzy potopili. Hrůznému divadlu přihlížela spousta diváků.
Gilles de Retz
Jedna z význačných osob dějin algolagnie byl francouzský maršál, šlechtic Gilles de Retz, zvaný modrovous, současník husitských válek. Byl to psychopat, homosexuál, sadista, pedosadista a nekrofil.
Tento krásný, vzdělaný a velmi bohatý francouzský šlechtic, jehož postava lákala k literárnímu zpracování - u nás např. J. Loukotová v románu Bůh či ďábel-, se narodil kolem r. 1404. Byl generálem ve vojsku Jeane d´Arc. Této vysoké hodnosti dosáhl už v pětadvaceti letech. Utratil prý celé své ohromné jmění, a aby je znovu získal, oddal se alchymii a černé magii. Už jeho současníci pochybovali o jeho duševním zdraví. Umučil prý asi 140dětí, hlavně chlapců, z jejichž krve, mozku a spálených tělíček připravoval čarodějné prostředky za vedení svého alchymisty. Huysmans líčí, že de Retz šel ještě dále, až k nekrofilickému ukájení svého pudu ve vnitřnostech rozpáraných obětí a k líbání jejich uťatých hlav. K svému ukojení dal prý i vykopávat mrtvé, a jednou dokonce rozpáral těhotnou ženu.
Nakonec byl odsouzen k smrti a zabavení statků pro prznění a zabíjení dětí, čarodějnictví, vyvolávání zlých duchů, znesvěcování svátostí a kacířství. Před smrtí učinil bezvýhradné pokání. Před soudem odprosil příbuzné svých obětí a prosil o jejich modlitby za svoji duši. Všechen lid v soudní síni mu skutečně odpustil a modlil se za něho. Pak byl oběšen.
Markýz de Sade a de Retz mají v dějinách algolagnie svou ženskou podobu:
Hraběnka Alžběta Báthoryová, známá pod jménem "čachtická paní" podle hradu v obci Čachtice, kde žila. Pocházela ze slavného maďarského šlechtického rodu, z něhož pocházel
i panovník, totiž polský král Štěpán Báthory. Byla provdána za maďarského šlechtice hraběte Nadasdiho. Tato žena dala prý umučit a usmrtit asi 650děvčat (podle jiného pramene "jen" 29). Děvčata, jež byla vlákána jejími sluhy a služebnými do zámku pod záminkou, že budou přijata do služby, sama mučila ve sklepě čachtického hradu. Mučila je nejen bitím, ale i štípáním, bodáním a pálením, a nahé je vystavovala bodání hmyzu. Prý se koupala v dívčí krvi a "čarovala".
Když byla usvědčena ze svých zločinů, byli její pomocníci popraveni, ji samu však trest smrti minul. Byla odsouzena k doživotnímu vězení ve vlastním čachtickém hradu, kde roku 1614 zemřela.
____________________________________________________________________________
MASOCHISMUS (PASIVNÍ ALGOLAGNIE)
Jméno pochází od Sachera - Masocha. Leopold von Sacher Masoch (1835 - 1895) se narodil ve Lvově, studoval práva v Praze a ve Štýrském Hradci, kde s habilitoval z dějin. Pak přesídlil do Německa a tam se zcela oddal literární činnosti. Napsal řadu spisů, z nichž známější jsou Echter Hermelín (1879), Velus im Pelz aj. Líčí v nich utrpení mužů a vystupují v nich ženy v kožešinách, Kožešiny miloval a v jeho pracovně stále visel dámský kožich. Používal dopisní papíry, na nichž byla zobrazena žena v kožešinách s důtkami. Oženil se s A. Rümelinovou, která mu nejvíce imponovala - sama se nazývala Wanda von Dunajew.. Od mládí snil o krutostech, hrubých ženách - panovnicích, před nimiž klečel spoután na kolenou.
Masochismus je opakem sadismu. Subjektu působí pohlavní vzrušení a ukojení, je-li trýzněn. Sadismus a masochismus se vyskytuje vzácně čistý, většinou jde o sadomasochismus.
Subjekt nazývá svou paní "herrin", královnou, velitelkou, dává se od ní mrskat, pošlapat, dělá psa nebo koně, na kterém velitelka jezdí ve vysokých botách s ostruhami. Dává s svazovat do úplné nehybnosti. Není žádná nechutnost, kterou by pro svou velitelku neučinil.
V literatuře se setkáváme s mnoha romány, které jsou zaměřeny sadomasochisticky. Je to např. Sienkiewiczův román Quo vadis, Flaubertův Salambo aj. Je někdy težko rozhodnout, s kým se autor identifikuje, jestli s katy nebo oběťmi.
V náboženství se objevují sadomasochistické prvky o vykoupení a umučení. Fakírové se trýzní. Mnoho svatých se mrskalo a trýznilo.Sadomasochismus byl úplně epidemický v Evropě v dobách středověku. Když zástupy flagelantů táhly Evropou, mrskaly se navzájem, při čemž docházelo k sexuálním orgiím, a noví a noví stoupenci se k flagelantům přidávali.
Některé čarodějnice prý na mučidlech prožívaly pocity rozkoše. Křesťanská martyrologie je velmi bohatá, má velkou spoustu mučedníků a mučednic, kteří po mučednické smrti toužili. Jejich uctívání bylo velmi rozšířené a jejich životopisy se četly s velkou oblibou.
___________________________________________________________________________
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ewik Ewik | 27. ledna 2009 v 17:05 | Reagovat

A kde máte ASEXUALITU?

Asexualita je další sexuální orientace, kde se neprojevuje žádná sexuální touha. Ani k mužům, ani k ženám, či k ničemu dalšímu.

U nás vznikají komunity asexuálů na: www.asexual.cz

2 mono mono | 17. srpna 2009 v 21:45 | Reagovat

Tohle je prostě nejlepší knížka na světě... Mám doma hódně starý vydání a je to kniha, ve které listuju nejčastěji..Nejlepší je šachsej vachsej :D

3 XRumerTest XRumerTest | E-mail | 29. října 2017 v 1:49 | Reagovat

Hello. And Bye.

4 Philiplob Philiplob | E-mail | Web | 28. listopadu 2017 v 16:56 | Reagovat

ome people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

<a href=https://www.cialissansordonnancefr24.com/generique-cialis-pas-cher/>https://www.cialissansordonnancefr24.com/generique-cialis-pas-cher/</a>

5 Jameslap Jameslap | E-mail | Web | 8. dubna 2018 v 8:51 | Reagovat

Invitamos a La Clinica Estetica, Marbella, el centro más afamado de eliminar la celulitis de los glúteos, tratamiento para eliminar la celulitis  España y en Europa. Desea Saber más aclaración, sobre : tratamiento anticelulitis marbella cirugía párpados marbella or en fuengirola, medicina estética facial marbella or en estepona. Tratamiento contra la celulitis marbella micropigmentación capilar marbella y en estepona, lifting sin cirugia marbella o benalmadena. Posible contactar por mail : beauty@interremi.com y por eso TFN; 670 988 153 WhatsApp o también por tel./fax= 0034 951913089
<a href=http://www.marbea.es/micropigmentacion-capilar-marbella-y-malaga-jaen-micropigmentacion-capilar-dermopigmentacion-capilar-tatuaje-capilar-tratamiento-contra-la-alopecia-nuevo-tratamiento-alopecia-alopecia-tratam>micropigmentación capilar Marbella</a>
<a href=http://www.marbea.es/micropigmentacion-capilar-marbella-y-malaga-jaen-micropigmentacion-capilar-dermopigmentacion-capilar-tatuaje-capilar-tratamiento-contra-la-alopecia-nuevo-tratamiento-alopecia-alopecia-tratam>micropigmentación capilar</a>
<a href=http://www.marbea.es/micropigmentacion-capilar-marbella-y-malaga-jaen-micropigmentacion-capilar-dermopigmentacion-capilar-tatuaje-capilar-tratamiento-contra-la-alopecia-nuevo-tratamiento-alopecia-alopecia-tratam>Marbella</a>

6 ElmerScafe ElmerScafe | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 5:38 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>мои сайты знакомств моя страница вход</a>

Онлайн клуб знакомств с целью интима. Реальные встречи с противоположным полом для удовлетворения фантазий в твоем городе. Не проходи мимо - тебе понравится!

мамба знакомства регистрация, занятие знакомство, после знакомства, пароль знакомства, табор знакомства без, знакомства в челябинске, знакомства за 40 бесплатно, геей знакомства, светелка знакомства, знакомства навечно, знакомства тольятти, знакомства сахком, сайт знакомств майл, сайт знакомств г, сайт знакомств в москве, планета знакомств, знакомства в ростове, знакомство 24 моя страница, знакомства украина, игры на знакомство, знакомства для создания, презентация знакомство, знакомства данные, табор знакомства моя страница мобильная бесплатно, табор знакомства моя страница мобильная версия бесплатно, мамба знакомства без регистрации, скачать знакомства бесплатно, лав знакомства моя страница, суть знакомств, знакомства mylove, бадоо знакомства моя страница, сайт знакомств фото бесплатно, интимные знакомства, регистрация в знакомстве с девушками, знакомства беларусь, сайт знакомства ру вход, страна знакомств, знакомства для создания семьи, сайт знакомств лове, дан знакомства, сайт знакомств с телефонами, знакомства в барнауле, знакомства дай, знакомства киров, сайт знакомств мобильная версия, знакомства тверь, знакомства брянск, табор сайт знакомств вход на мою страницу

7 Ralphlieft Ralphlieft | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 15:07 | Reagovat

<a href=http://shop.befashionlike.net/?p=52011>buy rocaltrol prescribing</a>

8 ElmerScafe ElmerScafe | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 12:23 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>порно знакомства</a>

Онлайн сообщество знакомств с целью интима. Реальные встречи с противоположным полом для C... у тебя городе. Заглядывай - тебе понравится!

амур знакомства, знакомства 35 лет, знакомства для пожилых, агентство знакомств, баду знакомства на русском, знакомства ru мобильная версия, знакомства в архангельском, знакомства девушками город, сайт знакомств в питере без, цель знакомства, самые популярные знакомства, сайт знакомств в питере без регистрации, знакомства воронеж бесплатная регистрация, барнаул знакомства без, знакомства мамба бесплатно без, знакомства без встреч, секс знакомства порно, татарлав знакомства, секс знакомства видео, тв знакомства, знакомства бесплатно нижний, знакомства атолин, знакомства мамба бесплатно без регистрации, tabor сайт знакомств моя страница, табор сайт знакомств моя страница войти, презентация знакомство с классом, знакомства любим, tabor ru знакомства мобильная, tabor ru сайт знакомств моя страница, сайт знакомств com, знакомства во владимире, бибу знакомства, биба знакомства, смотреть знакомство с факерами, гей знакомства нижний, баду сайт знакомств моя страница, атолин сайт знакомств, знакомства набережные, сайт мамбо знакомство, инвиктори христианские знакомства, реальный сайт знакомств, сайт знакомств онлайн, знакомства барнаул бесплатно, знакомства пенсионеров, пышка знакомства, знакомства замуж, сайт знакомств ростов на дону, гей знакомства волгоград

9 ElmerScafe ElmerScafe | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 12:44 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>чат знакомств</a>

Онлайн сообщество знакомств для интима. лучшие встречи с противоположным полом для удовлетворения фантазий в твоем городе. Заглядывай - тебе понравится!

знакомства в питере, шерлок холмс знакомство 1979, сайт знакомств для отношений без регистрации, новокузнецки знакомства, знакомства в саратове, знакомства новокузнецк, табор бесплатных знакомств мобильных, шерлок холмс и доктор ватсон 1979 знакомство, популярные сайты знакомств, знакомства табор бесплатно мобильная версия, знакомства кемерово, сайт знакомств для серьезных отношений без регистрации, знакомства с парнями, знакомства в краснодаре, знакомства для взрослых без регистрации бесплатно девушки, табор знакомства моя страница войти бесплатно, знакомства с номерами без регистрации бесплатно, рамблер знакомства, скачать сайт знакомств, tabor знакомства моя страница, сайты знакомств для взрослых без бесплатно, сайт знакомства взрослых регистрации бесплатно, сайты знакомств для взрослых без регистрации бесплатно, служба знакомств, знакомства ру бесплатный сайт знакомств, мамба знакомства без, табор знакомства вход на сайт, знакомства в области без регистрации, мамба знакомства бесплатные

10 ElmerScafe ElmerScafe | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 13:24 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>знакомства вк</a>

Онлайн сообщество знакомств для интимных встреч. лучшие встречи с противоположным полом для удовлетворения фантазий в твоем городе. Заходи - не останешься равнодушным!

амур знакомства, знакомства 35 лет, знакомства для пожилых, агентство знакомств, баду знакомства на русском, знакомства ru мобильная версия, знакомства в архангельском, знакомства девушками город, сайт знакомств в питере без, цель знакомства, самые популярные знакомства, сайт знакомств в питере без регистрации, знакомства воронеж бесплатная регистрация, барнаул знакомства без, знакомства мамба бесплатно без, знакомства без встреч, секс знакомства порно, татарлав знакомства, секс знакомства видео, тв знакомства, знакомства бесплатно нижний, знакомства атолин, знакомства мамба бесплатно без регистрации, tabor сайт знакомств моя страница, табор сайт знакомств моя страница войти, презентация знакомство с классом, знакомства любим, tabor ru знакомства мобильная, tabor ru сайт знакомств моя страница, сайт знакомств com, знакомства во владимире, бибу знакомства, биба знакомства, смотреть знакомство с факерами, гей знакомства нижний, баду сайт знакомств моя страница, атолин сайт знакомств, знакомства набережные, сайт мамбо знакомство, инвиктори христианские знакомства, реальный сайт знакомств, сайт знакомств онлайн, знакомства барнаул бесплатно, знакомства пенсионеров, пышка знакомства, знакомства замуж, сайт знакомств ростов на дону, гей знакомства волгоград

11 ElmerScafe ElmerScafe | E-mail | Web | 19. dubna 2018 v 14:47 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>сайт знакомств без регистрации бесплатно</a>

Онлайн клуб знакомств с целью интимных встреч. лучшие встречи с противоположным полом для C... в твоем городе. Заглядывай - не останешься равнодушным!

популярные знакомства бесплатно, женщины 45 лет знакомства, знакомства в калуге, регистрация знакомства липецк, сайт знакомств пообщаемся регистрация, пообщаемся сайт знакомств без, wab знакомства, тула без знакомства, май ру сайт знакомства, сайты знакомств в спб бесплатные, знакомства ростовской, гей знакомства челябинск, знакомства в донецке, пообщаемся сайт знакомств без регистрации, знакомства m love ru, друг вокруг знакомство бесплатно, знакомства 24опен, tabor сайт знакомств мобильная версия, tabor ru сайт знакомств мобильная версия, христианский сайт знакомств, женщины за 30 знакомства без регистрации фото, сайты знакомства популярные бесплатные, тиндер знакомства войти моя страница, знакомства женщины за 30 бесплатно, 24опен ру знакомства, сайт знакомств без регистрации москва, topface знакомства, сайт знакомств без регистрации табор моя страница, серьезные знакомства спб, знакомства в севастополе, m mail знакомства, сайт знакомств бебоо, найти табор знакомства, гей знакомства регистрация, знакомство ставропольский, знакомства звуками, знакомства m mail ru, хорнет сайт знакомств, wab ru знакомства, сайт знакомств для брака, учебник знакомства, планета знакомства моя страница, самый лучший сайт знакомств, гей знакомства без регистрации, знакомства энгельс, урок 1 знакомство, бесплатные русские знакомства, нужные знакомства, шуры муры сайт знакомств моя страница, знакомство с женщиной фото бесплатно, знакомства в алтайском, покажи знакомства, знакомства чита без регистрации, алексей алексеев знакомства, знакомства с номером телефона и фото, секс знакомства в новосибирске, случайные знакомства, знакомство с другом, табор знакомства моя страница мобильная версия вход, знакомства в астрахани без, dating знакомства моя страница, лайф знакомства, табор сайт знакомств найти, секс знакомства новокузнецк, знакомства белова, друг вокруг сайт знакомств регистрация, знакомства екатеринбург регистрации, знакомства интим фото бесплатно, знакомства в саранске, знакомства екатеринбург без регистрации, знакомства нижегородская, знакомства оренбург без, знакомства ру без регистрации, знакомства 21, знакомства майл ру без, интим знакомств волгоград бесплатно, знакомства в астрахани без регистрации, сайт знакомств в воронеже

12 Robertdeage Robertdeage | E-mail | Web | 20. dubna 2018 v 6:03 | Reagovat

easy website http://mycarboard.com/product/amazing-2016-ford-mustang-shelby-gt350-coupe-2-door-2016-ford-mustang-shelby-gt350-5-2l-6-speed-tech-nav-5k-521566-texas-direct-2018-2019/

13 gelenlPurne gelenlPurne | E-mail | Web | 12. května 2018 v 2:41 | Reagovat

Дорогие жители нашей страны скоро осталось до престоящего отпуска в связи с этим вопрос кто куда подумывает поехать отдыхать?
Подумываем с сестрой отправиться провести отпуск, кто где ищет <a href=https://vk.com/otdyh_i_zhile_gelendzhik>отдых в геленджике</a>?
Боюсь что обманут сейчас столько воров страшно бронировать.

14 Stephentriew Stephentriew | E-mail | 12. května 2018 v 21:51 | Reagovat

Jarle Thorsen Unaico, Jarle Thorsen Singapore, Jarle Thorsen SiteTalk, Jarle Thorsen Kielce, Jarle Thorsen Kielce

15 Sheilamog Sheilamog | E-mail | Web | 13. května 2018 v 13:15 | Reagovat

Реклама во ресторанах может дать большой эффект <a href=https://sexypornovideos.net/%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C/>Нижнее белье как хранить</a> Да, алкоголь на ёмкости никак не паче 655 мл равным образом на сумме отнюдь не больше 6 литра можно пронести во лёгкий клади получи и распишись лаг самолета <a href=https://sexypornovideos.net/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D1%85%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%81/>Сколько стоит хьюго босс</a> Вернется, будете поправлять дальшеВ настоящий секунда вам можете по части желанию наболтать картофель                          

https://sexypornovideos.net/shopkins-%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8/ Shopkins Мягкая игрушка Помадка Липпи

16 CharlesBet CharlesBet | E-mail | Web | 15. května 2018 v 17:21 | Reagovat

<img>http://abcer.ru/wp-content/uploads/2018/03/5aa3e8c8622127.37699191.-150x150.jpeg</img>

в нашем интнет-магазине можно купить купальники купальник для женщины является не менее важной вещью, чем нижнее белье. Ведь в купальнике можно смело ходить по пляжу и демострировать прелести своей фигуры, своей красоты, чего не сделаешь в нижнем белье. Для своих любымых покупательниц мы решили расширить ассортимент и добавить к продаже купальники. В mia passi представлен большой ассортимент очень красивых, модных и стильных купальников, а главное совсем не дорого. Если у вас была возможность купить только один или два купальника к сезону, то у нас вы сможете на эти же деньги купить в два раза болье купальников.
Если вы собираетесь на вечеринку и находитесь в поисках необычного и оригинального наряда, который придаст вашему облику индивидуальности, обратите внимание на подобные платья из коллекции dolce & gabbana. Ни одна модница не останется равнодушной к платьям с крупным цветочным принтом, которые выполнены из дорогих тканей. В 2018 году рисунок в мелкий цветочек уже не настолько актуальный, как крупные цветы.
Среди всех разновидностей обладательницам привлекательной большой груди рекомендуют выбирать модели:

<a href=http://abcer.ru/shop/zhenskoe-beljo/page/55/?orderby=price&order=DESC&paged=30>Женская Одежда, женское бельё, женские кардиганы</a>

17 Williamgus Williamgus | E-mail | Web | Pondělí v 21:17 | Reagovat

<a href=http://texaschemist.org>http://texaschemist.org</a> - texaschemist com, reputation of texaschemist

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.